Regulamin

Sklep internetowy Alveoli prowadzący działalność pod adresem internetowym www.alveoli.pl prowadzony jest przez Alveoli Klaudia Suwała, ul. Grójecka 78/131, 02-359 Warszawa,                     NIP: 522-29-18-652, REGON: 384233844

 1. Definicje
 1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu.
 2. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 Nr 16, poz. 93 ze zm.).
 3. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego www.alveoli.pl
 4. Sklep Internetowy www.alveoli.pl – serwis internetowy dostępny pod www.alveoli.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;
 5. Usługa – usługi prezentowane w Sklepie Internetowym.
 6. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Usług w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Alveoli Klaudia Suwała a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu.
 7. Ustawa o prawach konsumenta– ustawa z dnia 30 maja 2014 r. O prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz 827 ze zm.).
 8. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Usług.
 1. Postanowienia ogólne
 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem internetowym www.alveoli.pl
 2. Sklep internetowy, działający pod www.alveoli.pl, prowadzony jest przez Alveoli Klaudia Suwała, ul. Grójecka 78/131, 02-359 Warszawa, NIP: 522-29-18-652, REGON: 384233844
 3. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
  1. warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;
  2. zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.
 1. Zasady z korzystania ze sklepu internetowego
 1. Dokonanie zakupu Usługi nie wymaga rejestracji w Sklepie.
 2. Informacje podane na stronach internetowych Sklepu, w tym informacje o prezentowanych Usługach, a w szczególności ich opisy oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 3. Składanie zamówienia odbywa się za pomocą formularza, dostępnego na stronie Sklepu.
 4. Każdy dokonujący zamówienia Klient wyraża zgodę na otrzymywanie na podany przez siebie adres e-mail informacji związanych z przebiegiem transakcji oraz zawiadomień o zmianach w niniejszym Regulaminie.
 5. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.
 1. Procedura złożenia Zamówienia
 1. Celem przeprowadzenia jakiejkolwiek aktywności Klienta w Sklepie wymagane jest  poprawne działanie sieci Internet, używanie  przeglądarki internetowej, w tym w ramach urządzeń mobilnych oraz posiadanie aktywnego konta na wybranym adresie poczty e-mail.
 2. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową www.alveoli.pl, dokonać wyboru, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.
 3. Sklep umożliwia nabywanie Usług przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
 4. Wybór zamawianych Usług przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.
 5. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Złóż zamówienie” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Usługi. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
 6. Aby sfinalizować zamówienie Klient jest proszony o podanie wszystkich niezbędnych danych, potrzebnych do zrealizowania zamówienia tj.
  1. imię i nazwisko/dane firmy
  2. e-mail
  3. data wglądu do pracy maturalnej
  4. wynik punktowy i procentowy z wybranego w formularzu przedmiotu/przedmiotów
  5. telefon kontaktowy
  6. OKE, któremu podlega uczeń
 7. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:
  1. przedmiotu zamówienia,
  2. jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych Usług, w tym dodatkowych kosztów (jeśli występują),
  3. wybranej metody płatności,
 8. W celu realizacji Usługi konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Złóż zamówienie”.
 9. Po złożeniu i opłaceniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.
 10. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.
 11. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.
 12. Przedmiotem Umowy jest Usługa analizy arkusza maturalnego z jednego lub dwóch przedmiotów (biologia i/lub chemia), który zostaje przesłany przez Klienta po złożeniu Zamówienia i opłaceniu go.
 13. Usługa analizy arkusza maturalnego polega na wnikliwej analizie wszystkich zadań, w których nastąpiła utrata punktu/punktów
 14. Jeśli indywidualna sytuacja Klienta na to pozwala, tj. są w jego arkuszu zadania, w których można odwołać się od przyznanej punktacji, Klient otrzymuje dodatkowo profesjonalnie napisane Odwołanie oraz instrukcje, jak dalej postępować w celu uzyskania utraconych wcześniej punktów.
 1. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży
 1. Ceny produktów w Sklepie podawane są w polskich złotych, zawierają podatek bez kosztów przesyłki elektronicznej, która jest darmowa. Ceną ostateczną, wiążącą Właściciela i Klienta jest cena produktu podana w ofercie w chwili składania zamówienia przez Klienta.
 2. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia udostępniana jest w Podsumowaniu Zamówienia na stronie sprzedażowej produktu.
 3. Realizacja Usług odbywa się zarówno na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej jak i Państw Europy oraz wybranych krajów położonych na pozostałych kontynentach.
 4. Przesłanie wyniku analizy będącej Usługą odbywa się drogą mailową, bez dodatkowych kosztów.
 5. Termin realizacji Usługi pierwszej analizy wynosi dwa dni robocze liczone od dnia opłacenia przez Klienta Zamówienia. 
 6. Na wyraźne życzenie Klienta może być wystawiona faktura VAT.
 1. Ceny i metody płatności w sklepie internetowym
 2. Ceny Usług podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki,                        w tym podatek VAT2. Klient ma możliwość uiszczenia ceny:
  a) przelewem na numer konta bankowego: 12 1140 2004 0000 3502 8015 9085;
  b) płatnością w systemie Przelewy24;
 1. Prawo do odstąpienia od umowy
 1. Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 22 Kodeksu Cywilnego, przysługuje – na podstawie przepisów prawa – prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie lub mailem na adres alveoli@wp.pl lub wysyłając je na adres Alveoli Klaudia Suwała podany w niniejszym Regulaminie, jeśli realizacja Usługi nie została jeszcze rozpoczęta, o czym poinformuje Sklep.
 2. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. 
 3. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy przed realizacją Usługi Sklep zwróci Klientowi wszystkie otrzymane od niego płatności niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym została rozwiązana Umowa sprzedaży. Zwrotu płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że strony uzgodnią inaczej.
 1. Polityka zwrotów i reklamacji w sklepie internetowym
 1. W przypadku gdy zakupiona Usługa jest niezgodna z umową Klient ma prawo złożyć reklamacje w oparciu o regulacje przewidziane przepisami ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 z późn. zm.), w przypadku gdy produkt jest niezgodny z umową,
 2. Celem złożenia reklamacji Klient zobowiązany jest do poinformowania sklepu mailem na adres alveoli@wp.pl, a następnie procedować zgodnie z otrzymanymi informacjami.
 3. Określając żądania w oparciu o tryb przewidziany art. 1 ust a)  Klient ma prawo wnioskować o doprowadzenie Usługi do stanu zgodnego z umową poprzez nieodpłatną naprawę chyba, że naprawa jest niemożliwa z przyczyn losowych. Jeżeli Sklep nie będzie w stanie wywiązać się z określonych żądań, Klient ma prawo domagać się stosowanego obniżenia ceny albo może odstąpić od umowy.
 4. Określając żądania w oparciu o tryb przewidziany art. 1 ust b)  Klient ma prawo od umowy odstąpić albo żądać obniżenia ceny. Klient nie może od umowy odstąpić, jeżeli Sklep niezwłocznie, najpóźniej w terminie 3 dni niezwłocznie wady usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już przez Sklep naprawiana, chyba, że wady są nieistotne.
 5. Sklep odpowiada za niezgodność Usługi  z umową (art 1 ust a), jedynie w przypadkach i na warunkach określonych prawem.
 6. Sklep rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni od daty otrzymania przez  Sklep zgłoszenia reklamacyjnego.
 7. Sklep zastrzega sobie prawo do odmowy uznania reklamacji w przypadku gdy nie da się zmodyfikować przebiegu Usługi na prośbę Klienta, gdyż analiza przesłanych materiałów jest procesem przebiegającym indywidualnie w sposób spersonalizowany.
 8. Polityka prywatności i danych osobowych oraz ich ochrony.
 1. Warunkiem sfinalizowania zakupów w Sklepie jest podanie wszelkich wymaganych treścią formularza danych Klienta oraz zaznaczenie odpowiedniego pola (checkbox) stanowiącego wyrażenie zgody Klienta na przetwarzanie jego danych osobowych przez Właściciela oraz pola (checkbox) dotyczącego potwierdzenia zaznajomienia się i akceptacji niniejszego Regulaminu.
 2. Wszelkie dane Klienta podawane podczas rejestracji w Sklepie będą wykorzystywane tylko i wyłącznie w celu realizacji, zmiany lub rozwiązania Umowy bądź innych działań marketingowych, w szczególności informowania o nowych produktach i usługach Sklepu, o ile Klient wyrazi zgodę poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola (checkbox) na przesyłanie informacji handlowej, za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu nowego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016r.
 3. Wszelkie dane osobowe Klienta będą przetwarzane przez Właściciela zgodnie z treścią ustawy, o której mowa powyżej.
 4. Administratorem danych osobowych Klienta jest Alveoli Klaudia Suwała, ul. Grójecka 78/131, 02-359 Warszawa, NIP: 522-29-18-652, REGON: 384233844
 5. Gromadzone są jedynie dane osobowe podane przez Klienta dobrowolnie. Dane przetwarzane są w celu niezbędnym do wykonania postanowień niniejszego Regulaminu, a w szczególności zawarcia umowy sprzedaży zamówionej Usługi, doręczenia Klientowi efektu realizacji Usługi, na który Klient złożył zamówienie, wystawienia dokumentu potwierdzającego dokonanie transakcji sprzedaży towaru, przechowania danych osobowych w informatycznym systemie księgowym dla zapewnienia historii transakcji handlowych dokonywanych poprzez Sklep.
 6. Dane przetwarzane są również przez podmioty związane z realizacją płatności za zamówienie:
  a) Przelewy24
  W takich przypadkach ilość przekazywanych danych ograniczona jest do wymaganego minimum. Ponadto, podane przez Państwa informacje mogą zostać udostępnione właściwym organom władzy publicznej, jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.
 7. Administrator danych nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych lub niekompletnych danych osobowych przez Klienta.
 8. Klient w każdym czasie, ma prawo poprzez biuro obsługi Sklepu prawo do zmiany, poprawiania lub usunięcia swoich danych osobowych.
 9. Za dodatkową zgodą udzieloną przez Klienta, zgromadzone dane osobowe  mogą być również wykorzystywane w celach promocyjnych i marketingowych, w tym w szczególności w celu przedstawiania Klientowi oferty handlowej sklepu oraz innych informacji marketingowych związanych ze Sklepem.
 10. Każdy użytkownik ma możliwość zapisania się do newslettera – informacji handlowej. Zapisanie się na listę następuje poprzez zaznaczenie na etapie rejestracji odpowiedniego pola w formularzu (do tego celu potrzebny jest tylko adres e-mail). Z prenumeraty newslettera można zrezygnować w każdej chwili poprzez link podany w biuletynie lub poprzez poinformowanie Sklepu drogą mailową na adres klaudia@alveoli.pl. Po odwołaniu, dane adresu e-mail zostaną natychmiast usunięte z bazy prenumeraty.
 11. Sklep używa między innymi tak zwanych „cookies”, które przyczyniają  się do większej użyteczności, funkcjonalności oraz łatwości obsługi naszego sklepu. Instrumenty te ułatwiają Klientom również szybsze poruszanie się po stronie Sklepu. Dodatkowo, pliki cookies pozwalają zmierzyć częstotliwość odsłon strony oraz najchętniej oglądane produkty. Cookies to małe pliki tekstowe, które są przechowywane w systemie komputera. Informujemy, że niektóre z tych plików zostają przeniesione z serwera  Sklepu do systemu komputerowego Klienta. Istnieje możliwość zablokowania plików cookies w każdym momencie, o ile używana przeglądarka posiada stosowną funkcję. Należy pamiętać, że po blokadzie plików cookies możliwość korzystania z niektórych funkcji Sklepu zostanie w znacznym stopniu ograniczona lub wyłączona.
 1. Postanowienia końcowe
 1. Wszelkie treści zawarte w Sklepie podlegają ochronie prawnej i ich wykorzystywanie będzie stanowiło naruszenie prawa.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 18 lipca 2002 roku (Dz. U. 2001 Nr 144 poz. 1204) przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 3. Aktualna wersja Regulaminu znajduje się pod adresem www.alveoli.pl/regulamin