1. Organizatorem warsztatów jest Alveoli Klaudia Suwała, ul. Grójecka 78/131 02-359 Warszawa, NIP: 5222918652
 2. Warsztaty odbywają się za pomocą platformy do spotkań online, o której informacja zostanie odpowiednio wcześniej przekazana Uczestnikom.
 3. Komunikacja z Uczestnikami będzie odbywać się na zasadzie czatu lub wiadomości tekstowych na platformie do zadawania pytań, lub podobnych.
 4. Warsztaty odbywają się zgodnie z harmonogramem zamieszczonym na stronie www.alveoli.pl
 5. Warsztaty odbywają się z dwóch przedmiotów: biologii i chemii.
 1. Uczestnikami Warsztatów mogą być: osoby fizyczne zamieszkałe na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, pełnoletnie i posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoby niepełnoletnie albo nieposiadające pełnej zdolności prawnej z innych przyczyn, które mogą wziąć udział w konkursie za zgodą swoich przedstawicieli ustawowych zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego,
 2. Warsztaty skierowane są do tegorocznych lub przyszłorocznych maturzystów, ale może w nich wziąć udział każda osoba zainteresowana tematem. Poziom przedstawionych informacji będzie odpowiadał szkole ponadpodstawowej (liceum).
 3. Warunkiem uczestnictwa w Warsztatach jest akceptacja postanowień Regulaminu oraz wpłata należnej opłaty za wybrane przez siebie Warsztaty.
 4. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych [imię, nazwisko, adres IP, adres e-mail, adres zamieszkania i telefon kontaktowy] tylko na potrzeby organizacji Warsztatów i przygotowania do matury.
 5. Opłacając uczestnictwo oraz przystępując do Warsztatów Uczestnik potwierdza, że akceptuje postanowienia Regulaminu oraz wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie i w celach wskazanych w Regulaminie.
 1. Aby wziąć udział w Warsztatach należy przelać odpowiednią kwotę na konto:

Klaudia Suwała

mBank S.A.

45 1140 2004 0000 3402 7650 7654

Co może odbyć się za pośrednictwem systemu bezpiecznej automatycznej płatności Przelewy24, do którego linki znajdują się na stronie www.alveoli.pl

 1. Rezerwacja miejsca odbywa się po automatycznym przesłaniu potwierdzenia przelewu na adres mailowy alveoli@wp.pl przez portal Przelewy24 po sfinalizowaniu płatności.
 2. Przelewu i rezerwacji można dokonać najpóźniej na 2 godziny przed opłacanymi Warsztatami. Po tym czasie Organizator nie daje gwarancji na przekazanie Uczestnikowi istotnych informacji dotyczących Warsztatów.
 3. Ceny dla osób, które miały zrealizowane minimum 3 lekcje indywidualne lub grupowe z Organizatorem wynoszą:

– darmowe uczestnictwo we wszystkich zajęciach z harmonogramu

 1. Ceny dla osób, które nie spełniają warunku z punktu 4. paragrafu 3 wynoszą:

– 99zł za 1 przedmiot- Strategia + Perspektywy

– 159zł za 1 przedmiot- Wiedza + Strategia + Perspektywy

– 279zł za pakiet obejmujący pełen dostęp do całego harmonogramu z obu przedmiotów

 1. Zamieszczenie treści obraźliwych, wulgarnych, dyskryminujących lub niezwiązanych z tematem Warsztatów będzie podstawą do zdyskwalifikowania Uczestnika i uniemożliwienie mu wzięcia udziału w Warsztatach.
 1. Dokonując rezerwacji Uczestnik ma prawo do:

– otrzymania materiałów szkoleniowych, na których będzie realizowana praca na Warsztatach

– otrzymania dostępu do platformy, na której odbędą się opłacone zajęcia

 1. Warsztaty odbędą się w dn. 8.05.2021 r. – 11.05.2021r. oraz 14.05.2021 r.
 2. Warsztaty rozpoczynają się próbą techniczną trwającą 5 minut, która jest obowiązkowa dla każdego Uczestnika i ma na celu rozwiązanie ewentualnych problemów technicznych. W razie braku obecności Uczestnika na próbie technicznej, Organizator nie ma obowiązku podjęcia próby rozwiązania problemu technicznego Uczestnika.
 3. W przypadku spóźnienia na Warsztaty i problemu z dołączeniem Uczestnika do platformy Organizator nie ma obowiązku podjęcia próby dołączenia Uczestnika w trakcie trwających zajęć. Możliwość dołączenia Uczestnika do Warsztatów będzie najwcześniej podczas przerwy w środku Warsztatów.
 4. Uczestnik ma obowiązek zalogować się do platform, na których odbędą się zajęcia, a także zapoznać się z ich podstawowymi funkcjami najpóźniej na 2 godziny przed rozpoczęciem zajęć. Po tym czasie uznaje się, że Uczestnik ma dostęp do platform i umie je obsłużyć w podstawowy sposób.
 1. Możliwa jest rezygnacja i zwrot części lub całości kwoty, według zasady:
 1. Uczestnik traci prawo do zwrotu wpłaconej kwoty także, jeśli w wyniku spóźnienia na Warsztaty nie będzie możliwe jego uczestnictwo w całych zajęciach.
 2. Jeśli wystąpią problemy techniczne wynikające z winy Organizatora, Organizator ustali nowy termin, w którym Warsztaty będą kontynuowane od momentu wystąpienia problemu technicznego. Każda taka sytuacja będzie rozpatrywana indywidualnie.
 3. Jeśli wystąpi siła wyższa uniemożliwiająca przeprowadzenie Warsztatów, Organizator zobowiązuje się do ustalenia nowego terminu Warsztatów, rekompensaty w postaci pisemnych konspektów zajęć lub zwrotu części wpłaconej kwoty Uczestnikowi.
 4. W przypadku uzasadnionego podejrzenia oszustwa, naruszenia cudzych praw autorskich lub innych praw osób trzecich oraz innych naruszeń Regulaminu Organizator może podjąć decyzję o zdyskwalifikowaniu Uczestnika. Podejrzenia naruszeń należy zgłaszać na adres klaudia@alveoli.pl
 5. W szczególnych przypadkach Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany warunków przeprowadzenia Warsztatów i punktów Regulaminu, o czym niezwłocznie poinformuje Uczestników.
 6. Reklamacje związane z Warsztatami mogą być zgłaszane wyłącznie w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, listem poleconym z wyraźną datą stempla pocztowego na adres Organizatora, z dopiskiem „Reklamacja” w terminie 3 dni od zaistnienia podstawy reklamacji, lecz nie później niż do 17.05.2021r. Reklamacje dostarczone po tym czasie nie będą rozpatrywane.
 7. Organizator rozpatruje reklamacje na podstawie niniejszego regulaminu, w terminie do 3 dni od daty wpłynięcia reklamacji. Za przekazanie odpowiedzi na reklamację w terminie uznaje się wysłanie listu poleconego lub e-maila z odpowiedzią w tym terminie. Organizator może wymagać dodatkowych oświadczeń od użytkownika w celu uprawdopodobnienia podstawy reklamacji.
 8. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego, ewentualne spory będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Organizatora.
 1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego i inne obowiązujące przepisy prawa polskiego.