Regulamin Warsztatów z Klucza Maturalnego

§1. Postanowienia ogólne

1. Organizatorem warsztatów jest Alveoli Klaudia Suwała, ul. Grójecka 78/131 02-359 Warszawa, NIP: 5222918652

2. Warsztaty odbywają się za pomocą platformy do spotkań online, o której informacja zostanie odpowiednio wcześniej przekazana Uczestnikom.

3. Komunikacja z Uczestnikami będzie odbywać się na zasadzie czatu lub wiadomości tekstowych na platformie do zadawania pytań, lub podobnych.

4.. Warsztaty z Klucza z jednego przedmiotu trwają 3,5h zegarowe, w co wlicza się próba techniczna obowiązkowa dla wszystkich Uczestników oraz przerwa w trakcie zajęć, natomiast Powtórka Materiału odbywa się zgodnie z harmonogramem zamieszczonym na stronie www.alveoli.pl

5. Warsztaty odbędą się z dwóch przedmiotów: Biologii i Chemii.

§2. Uczestnicy

1. Uczestnikami Warsztatów mogą być: osoby fizyczne zamieszkałe na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, pełnoletnie i posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoby niepełnoletnie albo nieposiadające pełnej zdolności prawnej z innych przyczyn, które mogą wziąć udział w konkursie za zgodą swoich przedstawicieli ustawowych zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego,

2. Warsztaty skierowane są do tegorocznych lub przyszłorocznych maturzystów, ale może w nich wziąć udział każda osoba zainteresowana tematem. Poziom przedstawionych informacji będzie odpowiadał szkole ponadpodstawowej (liceum).
 
3. Warunkiem uczestnictwa w Warsztatach jest akceptacja postanowień Regulaminu oraz wpłata należnej opłaty za wybrane przez siebie Warsztaty: klaudia@alveoli.pl

3. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych [imię, nazwisko, adres IP, adres e-mail, adres zamieszkania i telefon kontaktowy] tylko na potrzeby organizacji Warsztatów i przygotowania do matury.

4. Przystępując do Warsztatów Uczestnik potwierdza, że akceptuje postanowienia Regulaminu oraz wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie i w celach wskazanych w Regulaminie.

§3. Cennik i rezerwacja miejsca

1. Aby wziąć udział w Warsztatach należy przelać odpowiednią kwotę na konto:

Klaudia Suwała
mBank S.A.
45 1140 2004 0000 3402 7650 7654
 
Co może odbyć się za pośrednictwem systemu bezpiecznej automatycznej płatności Przelewy24, do którego linki znajdują się na stronie www.alveoli.pl
2. Rezerwacja miejsca odbywa się po przesłaniu potwierdzenia przelewu na adres mailowy alveoli@wp.pl, co odbywa się w sposób automatyczny przez portal Przelewy24 po sfinalizowaniu płatności.
3. Przelewu i rezerwacji można dokonać najpóźniej na 2 godziny przed opłacanymi Warsztatami. Po tym czasie Organizator nie daje gwarancji na przekazanie Uczestnikowi istotnych informacji dotyczących Warsztatów.
4. Ceny dla osób, które miały zrealizowane minimum 3 lekcje indywidualne lub grupowe z Organizatorem wynoszą:
– 70zł za 1 wybrany przedmiot, 120zł za 2 przedmioty Warsztatów z Klucza
– darmowe uczestnictwo w Powtórce Materiału
5. Ceny dla osób, które nie spełniają warunku z punktu 4. paragrafu 3 wynoszą:
– 89zł za 1 przedmiot, 159zł za 2 przedmioty Warsztatów z Klucza
– 69zł za Powtórkę Materiału (oba przedmioty razem)- cena ta może ulegać zmianie w zależności od daty
– 199zł za pakiet Powtórka Materiału+ Warsztaty z Klucza (Biologia i Chemia)
– 50zł za drugi przedmiot w przypadku późniejszego zdecydowania się na pakiet Warsztatów z Klucza przy opłaconym wcześniej jednym przedmiocie
– 40zł za Powtórkę Materiału w przypadku opłaconego pakietu Warsztatów z Klucza i późniejszego zdecydowania się na Powtórkę Materiału
6. Zamieszczenie treści obraźliwych, wulgarnych, dyskryminujących lub niezwiązanych z tematem Warsztatów będzie podstawą do zdyskwalifikowania Uczestnika i uniemożliwienie mu wzięcia udziału w Warsztatach.

§4. Przebieg i realizacja Warsztatów

1. Dokonując rezerwacji Uczestnik ma prawo do:

– otrzymania materiałów szkoleniowych, na których będzie realizowana praca na Warsztatach

– otrzymania dostępu do platformy, na której odbędą się opłacone zajęcia

2. Warsztaty odbędą się w dn. 11.06.2020r. – 14.06.2020r.

3. Warsztaty rozpoczynają się próbą techniczną trwającą 5 minut, która jest obowiązkowa dla każdego Uczestnika i ma na celu rozwiązanie ewentualnych problemów technicznych. W razie braku obecności Uczestnika na próbie technicznej, Organizator nie ma obowiązku podjęcia próby rozwiązania problemu technicznego Uczestnika.

3. W przypadku spóźnienia na Warsztaty i problemu z dołączeniem Uczestnika do platformy Organizator nie ma obowiązku podjęcia próby dołączenia Uczestnika w trakcie trwających zajęć. Możliwość dołączenia Uczestnika do Warsztatów będzie najwcześniej podczas przerwy w środku Warsztatów.

4. Uczestnik ma obowiązek zalogować się do platform, na których odbędą się zajęcia, a także zapoznać się z ich podstawowymi funkcjami najpóźniej na 2 godziny przed rozpoczęciem zajęć. Po tym czasie uznaje się, że Uczestnik ma dostęp do platform i umie je obsłużyć w podstawowy sposób.

§5. Reklamacje i zwroty

1. Możliwa jest rezygnacja i zwrot części lub całości kwoty, według zasady:

  • jeśli rezygnacja nastąpi najpóźniej na 24h przed rozpoczęciem opłaconych Warsztatów, Uczestnikowi przysługuje zwrot 100% wpłaconej kwoty
  • jeśli rezygnacja nastąpi najpóźniej na 12h przed rozpoczęciem opłaconych Warsztatów, Uczestnikowi przysługuje zwrot 50% wpłaconej kwoty
  • jeśli rezygnacja nastąpi później niż 12h przed rozpoczęciem opłaconych Warsztatów, Uczestnikowi nie przysługuje zwrot wpłaconej kwoty

2. Uczestnik traci prawo do zwrotu wpłaconej kwoty także, jeśli w wyniku spóźnienia na Warsztaty nie będzie możliwe jego uczestnictwo w całych zajęciach.

3. Jeśli wystąpią problemy techniczne wynikające z winy Organizatora, Organizator ustali nowy termin, w którym Warsztaty będą kontynuowane od momentu wystąpienia problemu technicznego. Każda taka sytuacja będzie rozpatrywana indywidualnie.

4. Jeśli wystąpi siła wyższa uniemożliwiająca przeprowadzenie Warsztatów, jak przerwa w dostępie mediów, Organizator zobowiązuje się do ustalenia nowego terminu Warsztatów, rekompensaty w postaci pisemnych konspektów zajęć lub zwrotu całości wpłaconej kwoty Uczestnikowi.

5. W przypadku uzasadnionego podejrzenia oszustwa, naruszenia cudzych praw autorskich lub innych praw osób trzecich oraz innych naruszeń Regulaminu Organizator może podjąć decyzję o zdyskwalifikowaniu Uczestnika. Podejrzenia naruszeń należy zgłaszać na adres klaudia@alveoli.pl

6. W szczególnych przypadkach Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany warunków przeprowadzenia Warsztatów i punktów Regulaminu, o czym niezwłocznie poinformuje Uczestników.

7. Reklamacje związane z Warsztatami mogą być zgłaszane wyłącznie w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, listem poleconym z wyraźną datą stempla pocztowego na adres Organizatora, z dopiskiem „Reklamacja” w terminie 3 dni od zaistnienia podstawy reklamacji, lecz nie później niż do 17.06.2020r. Reklamacje dostarczone po tym czasie nie będą rozpatrywane.

8. Organizator rozpatruje reklamacje na podstawie niniejszego regulaminu, w terminie do 3 dni od daty wpłynięcia reklamacji. Za przekazanie odpowiedzi na reklamację w terminie uznaje się wysłanie listu poleconego lub e-maila z odpowiedzią w tym terminie. Organizator może wymagać dodatkowych oświadczeń od użytkownika w celu uprawdopodobnienia podstawy reklamacji.

9. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego, ewentualne spory będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Organizatora.

§6. Postanowienia końcowe

1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego i inne obowiązujące przepisy prawa polskiego.