Regulamin Konkursu „Biomedica”

1. Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursu na fanpage’u www.facebook.com/alveolipl / jest osoba prywatna.
2. Facebook nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowy przebieg konkursu. Wszelkie roszczenia związane z konkursem należy kierować wyłącznie do Organizatora konkursu.
3. Akcja konkursowa organizowana jest wyłącznie za pośrednictwem portalu internetowego Facebook.
4. Udział w konkursie jest nieodpłatny.
5. Konkurs trwa od 21.09.2018r. do 29.09.2018r. W wyjątkowych sytuacjach Organizator konkursu może przedłużyć lub przerwać trwanie konkursu, w określonym przez siebie zakresie, o czym poinformuje uczestników konkursu na fanpage’u wskazanym w §1 pkt.1 Regulaminu.

2. Uczestnicy

1. Uczestnikami konkursu mogą być:
1. osoby fizyczne zamieszkałe na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, pełnoletnie i posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoby niepełnoletnie albo nieposiadające pełnej zdolności prawnej z innych przyczyn, które mogą wziąć udział w konkursie za zgodą swoich przedstawicieli ustawowych zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego,
   2. posiadające tylko jedno prawdziwe konto osobowe na portalu Facebook,
   3. przestrzegające regulaminu Facebooka, znajdującego pod adresem https://www.facebook.com/legal/terms
2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest posiadanie statusu fana profilu [Alveoli BiolChem], udzielenie zgody na dostęp do informacji udostępnianych w profilu Uczestnika w portalu Facebook oraz akceptacja postanowień Regulaminu.
3. Przystępując do konkursu Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych [imię, nazwisko, adres IP, adres e-mail, adres zamieszkania i telefon kontaktowy] na potrzeby konkursu oraz na rozpowszechnianie treści Zgłoszenia w obrębie fanpage’a [Alveoli BiolChem].
4. Przystępując do Konkursu Uczestnik potwierdza, że:
1. akceptuje postanowienia Regulaminu oraz wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie i w celach wskazanych w Regulaminie,
2. zwalnia Facebook z wszelkiej odpowiedzialności związanej z konkursem.
3. posiada pełne prawa autorskie do zgłoszonej przez siebie pracy konkursowej

3. Zasady konkursu

1. Aby wziąć udział w konkursie należy umieścić podpis do obrazka w komentarzu pod obrazkiem konkursowym.
2. Uczestnik konkursu musi być fanem profilu Alveoli BiolChem, co rozumie się przez polubienie profilu Alveoli BiolChem, a następnie polubić post konkursowy, w którym określone są informacje dotyczące zasad i przebiegu konkursu.
Komplet wszystkich powyższych elementów nazywany jest dalej Zgłoszeniem.
3. Każdy użytkownik jest uprawniony do maksymalnie 3 zgłoszeń do jednego obrazka. W przypadku większej liczby zgłoszeń, będzie brane pod uwagę jedynie trzy pierwsze Zgłoszenia.
4. Każdy użytkownik może zgłosić swoją propozycję podpisu do każdego z trzech konkursowych obrazków.
5. Warunkiem wzięcia pod uwagę Zgłoszenia przez jury jest adekwatność opublikowanej odpowiedzi do tematu konkursu oraz spełnienia zasad, o których mówi §3 ust. 2 regulaminu.
6. Zamieszczenie treści obraźliwych, wulgarnych, dyskryminujących lub niezwiązanych z tematem konkursu będzie podstawą do zdyskwalifikowania uczestnika konkursu. Organizator nie ma obowiązku poinformowania Uczestnika o zdyskwalifikowaniu jego pracy, jak również nie ma obowiązku poinformowania Uczestnika o powodzie zdyskwalifikowania.
7. Konkurs przebiega następująco:
1. Do godz. 20 dnia 29.09.2018r. Uczestnicy mogą przesyłać Zgłoszenia,
2. Najpóźniej do godz. 21:00 dnia 30.09.2018r. jury obraduje, aby wyłonić zwycięzców,
3. Najpóźniej w dniu 01.10.2018r. zostaną opublikowane wyniki konkursu.
8. Organizator skontaktuje się z każdym z laureatów konkursu za pomocą wiadomości, wysyłając wiadomość na czacie Facebook.

4. Nagrody

1. Nagrodami w konkursie są 3 zestawy książek (każdy zestaw zawiera: torbę, 2 książki z zakresu chemii i 3 książki z zakresu biologii) wydawnictwa Biomedica, po jednym zestawie dla każdego Laureata.
2. Jury (w skład którego będą wchodzić osoby z ramienia Organizatora) będzie oceniało przede wszystkim:
a) zgodność Zgłoszenia z tematyką konkursu, b) oryginalność i kreatywność Zgłoszenia.
3. Laureat zobowiązany jest do niezwłocznej odpowiedzi na wiadomość wysłaną za pomocą czatu Facebooka oraz podania danych osobowych niezbędnych do przekazania nagrody. Niepodanie przez Laureata danych osobowych, o których mowa powyżej, w terminie 1 dnia od dnia otrzymania przez tego Laureata wiadomości od Organizatora dotyczącej wygranej w konkursie, oznacza rezygnację Laureata z prawa do nagrody i powoduje wygaśnięcie wszelkich roszczeń z tego tytułu wobec Organizatora.
4. W przypadku, w którym Laureat jest niepełnoletni lub nie posiada pełnej zdolności do czynności prawnych z innych przyczyn, zgoda przedstawiciela ustawowego na udział tego Laureata w konkursie oraz odebranie przez niego nagrody musi zostać doręczona na adres mailowy Organizatora w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez Laureata wiadomości o nagrodzie.
5. Nagrody zostaną wysłane pocztą tradycyjną, firmą kurierską lub dostarczone osobiście na uzgodniony adres.

5. Prawa Autorskie i inne

1. Przystępując do konkursu, użytkownik oświadcza, ze jest autorem i posiada prawa autorskie majątkowe do tekstów i innych dzieł (Utworów), które zgłasza w komentarzach, oraz że nie naruszają one praw osób trzecich.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji kont użytkowników, prac i komentarzy oraz do usuwania ich bez podania przyczyny. §5 ust. 3 stosuje się odpowiednio.
3. W przypadku uzasadnionego podejrzenia oszustwa, naruszenia cudzych praw autorskich lub innych praw osób trzecich oraz innych naruszeń Regulaminu Facebooka, Organizator może podjąć decyzję o zdyskwalifikowaniu Zgłoszenia Uczestnika w konkursie. Podejrzenia naruszeń należy zgłaszać na adres alveoli@wp.pl.
4. W szczególnych przypadkach Organizator zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu.

6. Reklamacje i postanowienia końcowe

1. Reklamacje związane z konkursem mogą być zgłaszane wyłącznie w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, listem poleconym z wyraźną datą stempla pocztowego na adres Organizatora, z dopiskiem „Reklamacja” w terminie 3 dni od zaistnienia podstawy reklamacji, lecz nie później niż do 03.10.2018r. Reklamacje dostarczone po tym czasie nie będą rozpatrywane.
2. Organizator rozpatruje reklamacje na podstawie niniejszego regulaminu, w terminie do 3 dni od daty wpłynięcia reklamacji. Za przekazanie odpowiedzi na reklamację w terminie uznaje się wysłanie listu poleconego lub e-maila z odpowiedzią w tym terminie. Organizator może wymagać dodatkowych oświadczeń od użytkownika w celu uprawdopodobnienia podstawy reklamacji.
3. Decyzje Organizatora w przedmiocie reklamacji podejmowane będą w formie pisemnej.
4. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego, ewentualne spory będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Organizatora.
5. Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą przy zachowaniu zasad określonych w ustawie o ochronie danych osobowych wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu, w szczególności wyboru Laureatów i wydania nagród oraz weryfikowania prawdziwości danych.
6. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych i inne obowiązujące przepisy prawa polskiego.